0001 template <typename T> //无序向量的顺序查找:返回最后一个元素e的位置;失败时,返回lo - 1 0002 Rank Vector<T>::find ( T const& e, Rank lo, Rank hi ) const { //assert: 0 <= lo < hi <= _size 0003 while ( ( lo < hi-- ) && ( e != _elem[hi] ) ); //从后向前,顺序查找 0004 return hi; //若hi < lo,则意味着失败;否则hi即命中元素的秩 0005 }